Tỷ giá giao dịch cặp GBP / USD thoát khỏi đường hỗ trợ

The FxPro Analyst Team