Mệnh giá USD / JPY thử nghiệm với sự tăng giá mới

The FxPro Analyst Team