Mệnh giá EUR / USD giao dịch tại ngưỡng khá cao

The FxPro Analyst Team