Không phải sự ra đời của iPhone, đây mới là quyết định đem lại giá trị lớn nhất trong lịch sử Apple, giúp Apple đánh bại Samsung

The FxPro Analyst Team