Cặp tỷ giá EUR / USD lại giảm, kết thúc ngày gần mức thấp hàng ngày

The FxPro Analyst Team