Cặp ngoại tệ GBP / JPY : Whipping gần trong các điểm swing gần hạn

The FxPro Analyst Team