Cặp mệnh giá USD / CNH đang giao dịch ở mức thấp

The FxPro Analyst Team