Cặp mệnh giá GBP / JPY vẫn đang cố gắng phục hồi

The FxPro Analyst Team